ฝ่ายการโยธา งานสาธารณูปโภค

- วันที่ 9 มิถุนายน 2561 ว่าที่ร้อยตรี สมทรง สรรพโกศลกุล นายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้ นายมงคล รื่นเรืองฤทธิ์ หัวหน้าฝ่ายการโยธา  ออกดำเนินงาน เก็บเก็่บเศษดินและวัชพืช บนสะพานคอนกรีดเสริมเหล็ก วัดป่าโค ทั้งสองด้านเพื่อระบายน้ำที่ท่วมขังสะพาน 

- วันที่ 11 มิถุนายน 2561 ว่าที่ร้อยตรี สมทรง สรรพโกศลกุล นายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยา  มอบหมายให้ นายมงคล รื่นเรืองฤทธิ์  รื่นเรื่องฤทธิ์ หัวหน้าฝ่ายการโยธา ออกดำเนินการ ขุดลอกทางระบายน้ำเปิดพร้อมวางท่อระบายนำ้  จำนวน 5 ท่อน ในบริเวณ กรมสรรพวุธซ่อมยาง (ตลาดหัวแหลม) เพื่อระบายน้ำที่ท่วมขัง บริเวณร้านครูชั้น ออกจากทางระบายน้ำสาธารณะ วันที่ 12 มิถุนายน 2561 ดำเนินการ ปรับปรุงซ่อมแซมไหล่ทาง ถนนทางเข้า่ตลาดน้ำกรุงศรี ข้างศาลากลางหลังเก่า ที่ชำรุดเป้นหลุมบ่อ โดยการลงวัสดุรองพื้นทาง และลงหินคลุกพร้อมบดอัดแน่น  วันที่ 13 มิถุนายน 2561 ดำเนินการ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนซอยชุมชน ประตูจีนที่ชำรุดเป็นหลุมบ่อ โดยการลงหินคลุกพน้อมบดอัดแน่นตลอดสาย วันที่ 14 มิถุนายน 2561ปรับปรุงว่อมแซมถนนอู่ทองตรงข้ามวิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจ (หัวแหลม) และถนนอู่ทอง ตรงข้ามวัดตึก โดยการลงวัสดุรองพื้นทาง และลงหินคลุกพร้อมบดอัดแน่น 


ย้อนกลับ