ลำดับ ชื่อ-นามสกุล คำถวายพระพร วันที่
1 ธันยาภรณ์ พรหมนวล ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 26 ส.ค. 2564
2 นางสุกันยา ผิวนวล ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ 25 ส.ค. 2564
3 Rajesh dwivedi ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง 10 ส.ค. 2564
4 จารุ จันทรพิทักษ์ ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 10 ส.ค. 2564
5 น.ส.การะเกด ภู่เงินและครอบครัว ขอพระองค์ทรงพระเจริญ เป็นมิ่งขวัญของชาวไทยสืบไป 9 ส.ค. 2564
6 วัสนัน กันทาจุน ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน 28 ก.ค. 2564
7 ศนีย์ วงษ์คำ ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 28 ก.ค. 2564
8 ทัศนีย์ วงษ์คำ ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง 17 ก.ค. 2564
9 สมสมัย พรรณกลิ่น ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 15 ก.ค. 2564
10 สมสมัย พรรณกลิ่น ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง 15 ก.ค. 2564
11 นางสาวณิศาภัทร์ โพธิพรอนันต์ ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง 14 ก.ค. 2564
12 นาย นิพนธ์ ไตรย์พืชน์ ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ 13 ก.ค. 2564
13 กนกนภัส ขันธนันท์ ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง 29 ส.ค. 2561
14 ทัศนีย์ วงษ์คำ ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง 7 ส.ค. 2561
15 นางสาวมลฤดี พรหมเจริญ ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง 7 ส.ค. 2561
16 นางธัญยธรณ์ ธัญสิริพิสิฐ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ เป็นมิ่งขวัญของชาวไทยสืบไป 6 ส.ค. 2561
17 นายสุระชัย โยธิโน ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ 21 ส.ค. 2560
18 นายสุระชัย โยธิโน ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ 21 ส.ค. 2560
19 นางสาวชุติมา ควรพิเคราะห์และครอบครัว ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 11 ส.ค. 2560
20 นางสาวรัตินันทร์ เกิดประทุม ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 13 ต.ค. 2559
21 นางสาวธนาพร บุญรอดชู ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ 12 ต.ค. 2559
22 สุทัศน์ สุขสำราญ ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 17 ก.ย. 2559
23 ณิชนันทน์ มีแม่นวิทย์ ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 8 ก.ย. 2559
24 นาย ศิรพงศ์ สกุลงาม ขอพระองค์ทรงพระเจริญ เป็นมิ่งขวัญของชาวไทยสืบไป 22 ส.ค. 2559
25 นายชวลิต ฉัตรไพบูลย์วัฒน์ ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 11 ส.ค. 2559