ลำดับ ชื่อ-นามสกุล คำถวายพระพร วันที่
1 วัสนัน กันทาจุน ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน 28 ก.ค. 2564
2 ศนีย์ วงษ์คำ ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 28 ก.ค. 2564
3 ทัศนีย์ วงษ์คำ ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง 17 ก.ค. 2564
4 สมสมัย พรรณกลิ่น ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 15 ก.ค. 2564
5 สมสมัย พรรณกลิ่น ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง 15 ก.ค. 2564
6 นางสาวณิศาภัทร์ โพธิพรอนันต์ ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง 14 ก.ค. 2564
7 นาย นิพนธ์ ไตรย์พืชน์ ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ 13 ก.ค. 2564
8 กนกนภัส ขันธนันท์ ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง 29 ส.ค. 2561
9 ทัศนีย์ วงษ์คำ ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง 7 ส.ค. 2561
10 นางสาวมลฤดี พรหมเจริญ ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง 7 ส.ค. 2561
11 นางธัญยธรณ์ ธัญสิริพิสิฐ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ เป็นมิ่งขวัญของชาวไทยสืบไป 6 ส.ค. 2561
12 นายสุระชัย โยธิโน ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ 21 ส.ค. 2560
13 นายสุระชัย โยธิโน ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ 21 ส.ค. 2560
14 นางสาวชุติมา ควรพิเคราะห์และครอบครัว ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 11 ส.ค. 2560
15 นางสาวรัตินันทร์ เกิดประทุม ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 13 ต.ค. 2559
16 นางสาวธนาพร บุญรอดชู ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ 12 ต.ค. 2559
17 สุทัศน์ สุขสำราญ ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 17 ก.ย. 2559
18 ณิชนันทน์ มีแม่นวิทย์ ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 8 ก.ย. 2559
19 นาย ศิรพงศ์ สกุลงาม ขอพระองค์ทรงพระเจริญ เป็นมิ่งขวัญของชาวไทยสืบไป 22 ส.ค. 2559
20 นายชวลิต ฉัตรไพบูลย์วัฒน์ ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 11 ส.ค. 2559