งานสถานที่

วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 ว่าที่ร้อยตรีสมทรง สรรพโกศล นายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้นายมงคง รื่นเรืองฤทธิ์ หัวหน้าฝ่ายการโยธา ออกดำเนินการเก็บเต็นท์ ที่กรมสรรพวุธซ่อมยาง และในวันเดียวกันนี้ได้ดำเนินการเก็บเต็นท์ที่ตลาดเจ้าพรหมและดำเนิการเก็บเต็นท์เรือนจำเก่าบริเวณหน้าวังจันทรเกษม

วันที่ 27 กรกฏาคม 2562 ว่าที่ร้อยตรี สมทรง สรรพโกศล นายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้ นายมงคล รื่นเรืองฤทธิ์ หัวหน้าฝ่ายการโยธา ออกดำเนินการเก็ยบเต็นท์ที่โรงเรียนป้อมเพชร และในวันเดียวการได้ดำเนินการตั้งเต็นท์เพิ่ม จำนวน 1 หลัง ให้กับโรงเรียนปณิธานเด็กดี 

วันที่ 30 กรกฎาคม 2562 ดำเนินการตั้งเต็นท์ที่บ้านเกาะหมู่ 1ตามคำร้องประชาชน และได้ดำเนินการซ่อมแซมสะพานไม้ที่ชำรุดผุพังที่ชุมชนวัดมหาโลก


back