มาตรการบังคับใช้กฎหมายเพื่อควบคุมการระบาดของ โควิด-19back