ไทย
Eng

ข้าราชการประจำ

โครงสร้างการบริหารงานเทศบาล (ข้าราชการประจำ)
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา