ไทย
Eng

สำนักการศึกษา

วิสัยทัศน์สำนักการศึกษา
 
"พัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพได้มาตราฐาน สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย
ก้าวไกลด้านกีฬา หลีกเลี่ยงยาเสพติด ใกล้ชิดชุมชน"
 
 
สำนักการศึกษา
 
 
มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารการศึกษาและพัฒนาการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบการศึกษา การศึกษานอกระบบการศึกษาและการศึกษาตามอัธยาศัย การบริหารการศึกษา การศาสนาและศิลปวัฒนธรรม โดยกำหนดจุดมุ่งหมายวางแผนเพื่อพัฒนาการศึกษา เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา โดยมีฝ่ายบริหารงานทั่วไป ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านงานธุรการ งานงบประมาณ งานการเจ้าหน้าที่ ส่วนบริหารการศึกษา ทำหน้าที่กำกับดูแล ฝ่ายกิจการโรงเรียน หัวหน้างานกิจการโรงเรียน งานโรงเรียน งานนิเทศการศึกษา งานพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา งานส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานหลักสูตร ส่วนส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม มีหน้าที่กำกับดูแล ฝ่ายส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน งานกีฬาและนันทนาการ งานส่งเสริมประเพณีศิลปและวัฒนธรรม และปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ตลอดจน ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 
มีโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา 8 โรงเรียน และ 1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 

หน่วยงานภายใน

ติวคณิตศาสตร์ ม.1                   ติววิทยาศาสตร์ ม.1