เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา โดยงานกองช่างสุขาภิบาล ซ่อมแซมฝาท่อระบายน้ำตลาดหน้าวังจันทรเกษม


ย้อนกลับ