งานฝ่ายการโยธา กองช่าง

วันที่ 18 มกราคม 2561 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคลองท่อฝั่งทิศตะวันออก บริเวณตรงข้ามวัดวรโพธิ์ ที่ถนนเกิดการทรุดตัว โดยการลงวัสดุรองพื้นทางลงหินคลุกพร้อมบดอัดแน่นและราดยางตามหนังสือ กองช่าง เลขที่ 46/2561 ลงวันที่ 16 มกราคม 2561 เรื่อง ขอซ่อมแซมถนนที่ชำรุดเป็นหลุมบ่อ โดยการลงหินคลุกพร้อมบดอัดแน่นและราดยาง

วันที่ 19 มกราคม 2561 ปูมิกส์ซ่อมแซมถนนอู่ทองบริเวณหน้าพระเจดีย์ศรีสุริโยทัย โค้งวัดธรรมมิกราช

 - ปูมิกส์ซ่อมแซมคอสะพาน ค.ส.ล. วัดหน้าพระเมรุ ที่คอสะพาน ค.ส.ล. เกิดการทรุดตัว


ย้อนกลับ