ฝ่ายการโยธา งานสาธารณูปโภค

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหน้าวัดพระราม บาร์หายห่วงที่ชำรุดเป็นหลุมบ่อ โดยการลงหินคลุกพร้อมราดยางตรวจสอบ

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561 ปูมิกส์ซ่อมแซมถนนศรีสรรเพชร บริเวณสามแยกโรงเรียนพาณิชย์ในที่ชำรุดเป็นหลุมบ่อ

ปูมิกส์ซ่อมแซมถนนอู่ทองบริเวณตรงข้ามร้านวันชัยโอสด ที่ประปาขุดซ่อมท่อเมน

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 ปูมิกส์ซ่อมแซมถนนสายวัดวงษ์ฆ้อง เพนียดคล้องช้างบริเวณสามแยกไปบ้านสวน ที่ชำรุดเป็นหลุมบ่อ

ปรับปรุงซ่อมแซมคอสะพาน ค.ส.ล. วัดหน้าพระเมรุที่คอสพานชำรุด โดยการเรียงถุงทรายป้องกันวัสดุรองพื้นทางไหลออก


ย้อนกลับ