ฝ่ายการโยธา งานสาธารณูปโภค

วันที่ 6 กุุมภาพันธ์ 2561 ปรับปรุงซ่อมแซมคอสะพาน ค.ส.ล. วัดหน้าพระเมรุที่คอสะพานเกิดการทรุดตัวโดยการวางเรียงถุงทรายป้องกันวัสดุรองพื้นทางไหลออก


ย้อนกลับ