ฝ่ายการโยธา งานสาธารณูปโภค

วันที่ 7 กุมภาพันธ์  2561 ปรับปรุงพื้นที่ทำสนามเบตอง ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 8.00 เมตร ที่โรงเรียนเทศบาลวัดป่าโค โดยการลงหินคลุกพร้อมบดอัดแน่น

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางเข้าสนามฟุตบอลหน้าโรงเรียนเทศบาลวัดป่าโค โดยการลงหินคลุกพร้อมบดอัดแน่น


ย้อนกลับ