ฝ่ายการโยธา งานสาธารณูปโภค

-ในวันที่ 3 มีนาคม 2561 ว่าที่ร้อยตรี สมทรง สรรพโกศล นายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้ นายมงคล รื่นเรืองฤทธิ์ หัวหน้าฝ่ายการโยธา ออกดำเนินการออกปรับปรุงซ่อมแซม ทางเท้าถนนโรจนะ บริเวณหน้าสำนักงาน ทนายความสมบูรณ์นิติธรรม ที่การประปาเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ขุดซ่อมท่อเมนประปา โดยการ soft ถนนลงวัสดุรองพื้นทาง ลงหินคลุกพร้อมอัดแน่น ตามบันทึกข้อความกองการประปา ที่ อย ๕๒๐๐/๑๔๐ ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์ดำเนินการซ่อมผิวจราจร  

-ในวันที่ 5-6 มีนาคม 2561ว่าที่ร้อยตรี สมทรง สรรพโกศล นายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยา มอบหมายงานให้ นายมงคล รื่นเรื่องฤทธิ์ หัวหน้าฝ่ายการโยธา ออกดำเนินการขุดวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล 0.30 เมตร จำนวน 3 ท่อน พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล จำนวน 1 บ่อ บริเณซอย 2 ชุมชนคลองแกลบ เพื่อระบายน้ำที่ท่วมขังออกทางระบายน้ำสาธารณะ

-ในวันที่ 6 มีนาคม 2561 ว่าที่ร้อยตร สมทรง สรรพโกศล นายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยา มอบหมายงานให้ นายมงคล  รื่นเรืองฤทธิ์ หัวหน้าฝ่ายการโยธา ออกดำเนินขนย้าย เศษดินและกากมิกส์ บริเวณถนนอู่ทอง ด้านหน้าโรงพยาบาลศูนย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ด้านหลังพระเจดีย์ศรีสุริโยทัย) การประปาเทศบาลขุดซ่อมท่อเมนประปา และ ในวันเดียวได้ดำเนิการ รื้อถอนอาคารและขนย้าย เศษวัสดุก่อสร้าง บริเวณวัดเสนาสนารามราชวรวิหาร ที่ถูกเพลิงไหม้ ออกทิ้งบริเวณที่กองวัสดุ งานโยธา (ด้านหลั'พระเจดีย์พระศรี  สุริโทัย) 


ย้อนกลับ