งานฝ่ายการโยธา กองช่าง

-ในวันที่ 6 - 8 มีนาคม 2561 ว่าที่ร้อยตรี สมทรง สรรพโกศลกุล  นายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้ นายมงคล  รื่นเรืองฤทธิ์ หัวหน้าฝ่ายการโยธา ดำเนินกา รออกรื้อถอนอาคารและขนย้ายเศษวัสดุบริเวณวัดเสนาสนารามวรวิหาร  ที่ถูกเพลิงไหม้ออกทิ่้งบริเวณที่กองวัสดุงานโยธา (ด้านหลังพระเจดีย์ศรี สุริโยทัย) และในวันเดียวกันได้ออกดำเนินการขุดวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล 0.30 เมตร จำนวน 3 ท่อน พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล.จำนวน 1บ่อ บริเวณซอย2 ชุมชนคลองแกลบ เพื่อระบายน้ำที่ท่วมขังออกทางระบายน้ำสาธารณะ 

-ในวันที่ 8 มี่นาคม 2561 ว่าที่ร้อยตรี สมทรง สรรพโกศลกุล  นายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้  นายมงคล รื่นเรืองฤทธิ์ หัวหน้าฝ่ายงานโยธา ดำเนินการปรับปรุง ซ่อมแซมถนนอู่ทอง บริเวณด้านหน้าโรงพยาบาลศูนย์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ข้างป้อมตำรวจ)  ที่ประปาเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาขุดซ่อมท่อเมนประปา โดยการลงหินคลุกพร้อมบดอัดแน่นและราดยางปูมิกส์


ย้อนกลับ