ฝ่ายการโยธา งานสถานที่

-ในวันที่ 7 มีนาคม 2561 ว่าที่ร้อยตรี สมทรง  สรรพโกศลกุล นายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยา  มอบหมายให้ นายมงคล รื่นเรืองฤทธิ์ หัวหน้า่ายงานโยธา ดำเนินการออกติดตั้งเต้นท์ เพื่อใช้ในการแข่งขันเปตอง "โครการเปตองสานสัมพันธ์" บริเวณสนามบึงพระราม จำนวน 3 หลัง

-ในวันที่ 7 มีนาคม 2561 ว่าที่ร้อนตรี สมทรง  สรรพโกศลกุล นายกเทศนตรีนครพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้ นายมงคล  รื่นเรืองฤทธิ์ หัวหน้าฝ่ายงานโยธา ดำเนินการออกติดตั้งเต็นท์  ณ โรงเรียนสรรพสามิตบำรุง เพื่อใช้ในการจัดงานนิทรรศการวิชาการ จำนวน 4 หลัง 

-ในวันที่ 7 มีนาคม 2561 ว่าที่ร้อยตรี สมทรง  สรรพโกศลกุล นายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้ นายมงคล รื่นเรื่องฤทธิ์ หัวหน้าฝ่ายงานโยธา ดำเนินการออกติดตั้งเต็นท์ บริเวณชุมชนวัดเจดีย์แดงเพื่อใช้ในงานฌาปนกิจศพ  จำนวน 2 หลัง

-ในวันที่ 7 มีนาคม 2561 ว่าทีี่ร้อยตรี สมทรง สรรพโกศลกุล นายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้ นายมงคล รื่นเรืองฤทธิ์ หัวหน้าฝ่ายงานโยธา ดำเนินการออกติดตั้งเต็นท์ บริเวณวัดสุวรรณดาราม เพื่อใช้ในงานฌาปนกิจศพ จำนวน 2 หลัง 

-ในวันที่ 12 มีนาคม 2561 ว่าที่ร้อยตรี สมทรง สรรพโกศลกุล นายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้ นายมงคล รื่นเรืองฤทธิ์ หัวหน้าฝ่ายงานโยธา ดำเนินการออกติดตั้งเต็นท์ ณ โรงเรียนชุมชนป้อมเพชร เพื่อใช้ในการจัดงาน "โครงการตลาดนัดวิขาการ ประจำปีการศึกษา 2560 " จำนวน 6 หลัง


ย้อนกลับ