ฝ่ายการโยธา งานสาธารณูปโภค

-ในวันที่ 16 มีนาคม 2561 ว่าที่ร้อยตรีสมทรง  สรรพโกศลกุล นายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยา ได้มอบหมายให้ นายมงคล  รื่นเรืองฤทธิ์ หัวหน้าฝ่ายโยธา ออกดำเนินการ เปิดแนวดินป้องกันน้ำท่วมถนนสาย วัดกุฎีทอง บริเวณหน้าบ้านเรือนประชาชน เพื่อให้ทางสัญจรได้สะดวก ตามคำร้องเทศบาลเลขที่1202 เรื่องคันดินขวางทางสัญจร ประชาชนได้แจ้งมา

-ในวันที่ 17และ19 มีนาคม 2561 ว่าที่ร้อยตรี สมทรง  สรรพโกศลกุล นายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยา ได้มอบหมายให้ นายมงคล  รื่นเรืองฤทธิ์ หัวหน้าฝ่ายโยธา ออกดำเนินการ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนอู่ทองบริเวณ หน้าโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา ตรงข้ามร้านคลังยา โดยการลงหินคลุกพร้อมบดอัดแน่นและปูมิกส์ตามบันทึก กองประปาฯ ที่อย.๕๒๐๐๕/๒๑๕เรื่องขอความอนุเคราะห์ ดำเนินการซ่อมแซมผิวจราจร

-ในวันที่ 19 มีนาคม 2561 ว่าที่ร้อนตรี สมทรง  สรรพโกศลกุล นายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยา ได้มอบหมายให้ นายมงคล  รื่นเรืองฤทธิ์ หัวหน้าฝ่ายโยธา ออกดำเนินการ เกลี่ยปรับไหล่ทางถนนสายหลังศาลเจ้าแม่ทับทิมพร้อมกับขนย้ายเศษวัสดุก่อสร้างและวัชพืชออกทิ้งและในวันเดียวกันได้ดำเนินการเกลี่ยปรับพื้นที่บริเวณวัดตึกด้านทิศตะวันตกพร้อมขนย้ายเศษวัสดุก่อสร้างและวัชพืชออกทิ้ง


ย้อนกลับ