ฝ่ายการโยธา งานสาธารณูปโภค

-ในวันที่ี 20 มีนาคม 2561 ว่าที่ร้อยตรี สมทรง  สรรพโกศลกุล นายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยา ได้มอบหมายให้ นายมงคล  รื่นเรือนฤทธิ์  หัวหน้าฝ่ายงานโยธา ออกดำเนินการขุดลอกทางระบายน้ำบริเวณ ศาลเจ้าแม่ทับทิบ เพื่อระบายน้ำออกทางระบายน้ำสาธารณะ และในวันเดียวกันได้ดำเนินการเกลี่ยปรับพื้นที่บริเวณเพลิงไหม้ ณ วัดเสนาสนารามวรวิหาร พร้อมขนย้ายเศษวัสดุออกทิ้ง


ย้อนกลับ