ฝ่ายการโยธา งานสาธารณูปโภค

- ในวันที่ 21 มีนาคม 2561 ว่าที่ร้อยตรี สมทรง  สรรพโกศลกุล นายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้ นายมงคล  รื่นเรืองฤทธิ์ หัวหน้าฝ่ายโยธา ออกดำเนินการ ปูมิกส์ซ่อมแซมถนน ชุมชนคลองทรายและบริเวณถนนซอยคลองทราย ที่ชำรุดเป็นหลุมบ่อ


ย้อนกลับ