ฝ่ายการโยธา งานสาธารณูปโภค

-ในวันที่ 24 มีนาคม 2561 ว่าที่ร้อยตรี สมทรง  สรรพโกศลกุล นายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้ นายมงคล  รื่นเรืองฤทธิ์  หัวหน้าฝ่ายงานโยธา ออกดำเนินการ ปูมิกส์ซ่อมแซมถนนโรงฆ่าสัตว์เก่า ชำรุดเป็นหลุดบ่อ 

ในวันที่ 26 มีนาคม 2561 ว่าที่ร้อยตรี สมทรง  สรรพโกศลกุล นายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้ นายมงคล  รื่นเรืองฤทธิ์ หัวหน้าฝ่ายงานโยธา ออกดำเนินการผสมมิกส์โรงงานและปูมิกส์ซ่อมแซมถนนทางชำรุด ทางเข้าวัดราชประดิษฐาน ด้านถนนป่ามะพร้าว (สาย1) ที่ชำรุดเป็นหลุดบ่อ


ย้อนกลับ