ฝ่ายการโยธา งานสาธารณูปโภค

-ในวันที่ 5 เมษายน 2561 ว่าที่ร้อยตรี สมทรง สรรพโกศลกุล นายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยา ได้มอบหมายให้ นายมงคล รื่นเรืองฤทธิ์ หัวหน้าฝ่ายการโยธา ออกดำเนินการ ปรับพื้นที่บริเวณ วัดวรโพธิ์ พร้อมขนย้ายเศษวัสดุก่อแสร้าง และเศษขยะออกทิ้ง

-ในวันที่ 7 เมษายน 2561 ว่าที่ร้อยตรี สมทรง สรรพโกศลกุล นายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยา ได้มอบหมายให้ นายมงคล  รื่นเรืองฤทธิ์ หัวหน้าฝ่ายการโยธา ดำเนินการผสมมิกส์ที่โรงงาน บริเวณ เจดีย์ศรีสุริโยทัย

-ในวันที่ 9และ10 เมษายน 2561  ว่าที่ร้อยตรี สมทรง  สรรพโกศลกุล นายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยา ได้มอบหมายให้ นายมงคล  รื่นเรืองฤทธิ์ หัวหน้าฝ่ายการโยธา ออกดำเนินการ ขุดวางท่อระบายน้ำคอนกรีดเสริมเหล็ก จำนวน 100 ท่อ บริเวณหน้าสถานีรถไฟอยุธยา เพื่อระบายน้ำที่ท่วมขังออกทางระบายน้ำสาธารณะ

-ในวันที่ 11 เมษายน 2561 ว่าที่ร้อยตรี สมทรง สรรพโกศลกุล  นายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยา ได้มอบหมายให้ นายมงคล รื่นเรืองฤทธิ์ หัวหน้าฝ่ายการโยธา ออกดำเนินการซ่อมแซมถนนอู่ทอง บริเวณหน้าโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา ตรงข้ามบริเวณนร้านคลังยา ที่การปะปาเทศบาลฯ ขุดซ่อมท่อเมนไว้

-ในวันที่ 17 เมษายน 2561 ว่าที่ร้อยตรี สมทรง สรรพโกศลกุล นายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยา ได้มอบหมายให้ นายมงคล  รืนเรืองฤทธิ์ หัวหน้าฝ่ายการโยธา ออกดำเนินการ ปูมิกส์ซ่อมแซมถนนซอยหมู่บ้าน จ๊อดทาวส์ ชุมชน คลองทรายที่ชำรุดเป็นหลุมบ่อ

-ในวันที่ 18 เมษายน 2561 ว่าที่ร้อยตรี สมทรง สรรพโกศลกุล นายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยาได้มอบหมายให้ นายมงคล รื่นเรืองฤทธฺ์ หัวหน่้าฝ่ายการโยธา ดำเนินการ ผสมมิกส์เพื่อใช่้การซ่อมแซมผิวถนน ตามจุดที่เสียหาย ในวันต่อไป 


ย้อนกลับ