ฝ่ายการโยธา งานสาธารณูปโภค

-เมื่อวันที่ 19 -20-21 เมษายน 2561 ว่าที่ร้อยตรี สมทรง สรรพโกศลกุล นายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยา ได้มอบหมายงานให้ นายมงคล รื่นเรืองฤทธิ์ หัวหน้าฝ่ายงานโยธา ออกดำเนินการ ปูมิกส์ซ่อมแซมถนนอู่ทองบริเวณโค้ง วัดวรโพธิ์ และสะพานคอนกรีดเสริมเหล็ก สะพานมหาไขย1(ตลาดหัวรอ)ที่ชำรุดเป็นหลุมบ่อ และในวันที่ 20 เมษายน 2561 ปูมิกส์ซ่อมแซม ถนนอู่ทองบริเวณสะพานคอนกรีดเสริมเหล็กมหาไชย1(ตลาดหัวรอ)และร้านวันชัยโอสถ(ตลาดเจ้าพรหม) ที่ชำรุดเป็นหลุมบ่อและวันที่ 21 เมษายน 2561 ดำเนินการผสมมิกส์ที่โรงานบริเวณเจดีย์ศรีสุริโยทัย

-เมื่อวันที่ 23-24-25 เมษายน 2561 ว่าที่ร้อยตรี สมทรง สรรพโกศลกุล นายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยา ได้มอบหมายงานให้ นายมงคล รื่นเรืองฤทธิ์ หัวหน้าฝ่ายงานโยธาในวันที่ 23 เมษายน 2561 ออกดำเนินการ ปูมิกส์ซว่อมแซมถนนอู่ทองบริเวณหน้าร้านขายน้ำแข็งตลาดหัวรอ ที่ทำการประปาเทศบาลพระนครศรีอยุธยา ขุดซ่อมท่อเมนต์ประปา และในวันที่ 24 เมษายน 2561 ปูมิกส์ซ่อมแซมคอสะพานคอนกรีดเสริมวัดหน้าพระเมรุที่เกิดการทรุดตัวและซ่อมแซมถนนสายวัดหน้าเมรุและถนนสาสมแยกอ่างทองที่ชำรุดเป็นหลุดบ่อ ในวันที่ 25 เมษายน 2561 ดำเนินการปูมิกส์ซ่อมแซม ถนนสายวัดศสาลาปูน  บริเวณทางโค้ง ทางเข้าชุมชนหัวแหลม ที่ชำรุดเป็นหลุดบ่อ

-เมื่อวันที่ 26-27-28 เมษายน 2561 ว่าที่ร้อยตรี สมทรง สรรพโกศลกุล นายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยา ได้มอบหมายงานให้ นายมงคล รื่นเรืองฤทธิ์ หัวหน้าฝ่ายงานโยธา ออกดำเนินการขุดลอกคลองมหานาค ชุมชนหัวแหลม เพื่อ่ถวายพระเจ้าอญู่หัวราชการที่10 ตามคำร้องเทศบาลฯ ลงวันที่ 25 เมษายน 2561 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ เครื่องจักรกลและอุปกรณ์ในการขุดลอกคลอง ในวันที่ 28 เมษายน 2561 ดำเนินการผสมมิกส์อยู่โรงงาน


ย้อนกลับ