ฝ่ายการโยธา งานสถานที่

-ในวันที่ 23 เมษายน 2561 ว่าที่ร้อยตรี สมทรง สรรพโกศลกูล นายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยธุยา ได้มอบหมายให้นาย มงคล รื่นเรืองฤทธิ์  หัวหน้าฝ่ายการโยธาออกดำเนินการ ติดตั้งเต๊นท์ จำนวน 7 หลัง บริเวณตลาดน้ำกรุงศรี ในงานพิธีห่มผ้าหลวงพ่อ

-ในวันที่ 24 เมษายน 2561 ว่าที่ร้อยตรี สมทรง สรรพโกศลกุล นายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยา ได้มอบหมายให้นาย มงคล รื่นเรืองฤทธิ์ หัวหน้าฝ่ายการโยธาออกดำเนินการ ตืดตั้งเต๊นท์ จำนวน 6 หลัง พร้อมตบแต่งผ้าระบาย และขอยืมเก้าอี้นวม จำนวน 100 ตัว บริเวณตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา              ในพิธีทำบุญสมโภช หลวงพ่อขาว(วัดสะพานเงิน)

-ในวันที่ 25 เมษายน 2561 ว่าที่ร้อยตรี สมทรง สรรพโกศลกุล นายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยา  ได้มอบหมายให้นาย มงคล รื่นเรืองฤทธิ์ หัวหน้าฝ่ายการโยธา ออกดำเนินการ ติดตั้งเต๊นท์ จำนวน 2 หลัง ในงานพิธีทำบุญประจำปีตลาดหน่้าวังจั่นทรเกษม และได้ดำเนินการติดตั้งเต๊นท์ จำนวน 3 หลัง ในงานทำบุญ สงกราน ประจำปี 2561 ของชุมชนวังไชย ชุมชนบ้านประตูชัย ชุมชนริมวัง และชมรมผู้สูงอายุ

-ในวันที่ 26 เมษายน 2561 ว่าที่ร้อยตรี สมทรง สรรพโกศลกุล นายกเทศมนตรีนครพระนครศร๊อยุธยา  ได้มอบหมายให้นาย สมทรง รื่นเรืองฤทธิ์ หัวหน้าฝ่ายการโยธา  ออกดำเนินการ ติืดตั้งเต๊นท์ จำนวน 3 หลัง บริเวณศูนย์แพทย์โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา สาขาวัดอินทาราม ในการทำบุญเลี้ยงพระ สรงน้ำพระ และรดน้ำผุ้สูงอายุ และได้ติดตั้งเต๊นท์ จำนวน 1หลัง ในงานประเพณีสงกรานต์สรงน้ำพระชุมชนศรีสรรเพชญ์ และได้ติดตั้งเต๊นท์ 3 หลัง ที่ชุมชนวัดขอมเพื่อใช้ในงานประเพณีสงรานต์ประจำปี2561 

-ในวันที่ 27 เมษายน 2561 ว่าที่ร้อยตรี สมทรงสรรโกศลกุล นครพระนครศรีอยุธยา ออกดำเนินการ ติดตั้งเต๊นท์ จำนวน 4 หลัง บริเวณสนนามเทนนิส ข้างเจดีศุริสุริดโยทัยเพื่อใช้ในพิธีไหว้ครู และได้ตั้งเต๊นท์ จำนวน 4 หลังุ ณ.วัดสุวรรณดาราม และาติดตั้งเต๊นท์ จำนวน 1 หลัง ในซอยขนมถ้วย 

-ในวันที่2แล3พฤษภาคม2561 ว่าที่ร้อยตรี สมทรง สรรพโกศลกุล เทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยา ติดตั้งเต๊นท์ จำนวน 1 หลัง เพื่อใช้ในงานบวช และวันที่3 พฤษภาคม 2561 จำนวน3 หลัง ใช้ในงานบวช


ย้อนกลับ