ฝ่ายการโยธา งานสาธารณูปโภค

-วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 ว่าที่ร้อยตรี สมทรง สรรพโกศลกุล นายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้ นายมงคล รื่นเรืองฤทธิ์ หัวหน้าฝ่ายการโยธา  ออกดำเนินการ ปรับปรุงซ่อมแซม ถนนคลองท่อฝั่งทิศตะวันออก (ตรงข้ามวัดวรโพธิ์) ที่ชำรุดเป็นหลุมบ่อโดยการลงหินคลุกพร้อมบดอัดแน่นและราดยาง ในวัดที่ 16พฤษภาคม 2561 ดำเนินการผสมมิกส์ที่โรงงาน บริเวณเจดีย์ศรีสุริโยทัย ในวันที่ 17 พฤษาภาคม 2561 ไดเ้ดำเนินการปูมิกส์ซ่อมแซม ถนนกลาโหม บริเวณ หน้ามหาลัยวิทยาราชมงคลสุวรรณภูมิ ที่ประปาเทศบาลฯ ขุดซ่อมท่อเมนประปา พร้อมปูมิกส์ซส่อมแซมถนนอู่ทองบริเวณโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2561   ดำเนินการ ปรับปรุงซอมแซม ถนนในโรงเรียนเทศบาลวัดป่าโค ที่ถนนเกิดการทรุดโดยการรื้อและลงวัสดุรองพื้นทางลงหินคลุกพร้อมบดอัดแน่น

-วันที่ 19 พฤษภาคม 2561 ว่าที่ร้อยตรี สมทรงสรรพโกศลกุลนายกเทศนตรีนครพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้นาย มงคล รื่นเรืองฤทธิ์ หัวหน้าฝ่ายการโยธา ออกปรับปรุงซ่อมแซม ถนนคลองท่อโดยการลงหินคลุกเสริมไหล่ถนนบริเวณสะพานคอนกรีนเสริมเหล็ก

-วันที่ 21 พฤษภาคม 2561 ว่าที่ร้อยตรีั สมทรง สรรพโกศลกุล นายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยา  มอบหมายให้นาย มงคล รื่นเรืองฤทธิ์ หัวหน้าฝ่ายงานโยธา ออกดำเนินการขุดลอกทางระบายน้ำ เปิดบริเวณถนนซอย ธ.ก.ส. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คอินกรีนเสริมเหล็ก จำนวน 1 ท่อน เพื่อระบายน้ำ


ย้อนกลับ