ฝ่ายการโยธา งานสาธารณูปโภค

ในวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 ว่าที่ร้อยตรี สมทรง สรรพโกศลกุล  มอบหมายให้นายมงคล รื่นเรืองฤทธิ์ ดำเนินการ ออกปูมิกส์ซ่อมแซมถนนสายสถานีรีถไฟอยุธยา บริเวณหน้าโรงแรมวรบุรี ที่ชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อเนื่องจากฝนตก ติดต่อกันหลายวัน  และ

ในวันที่ 7 กรกฏาคม 2561 ได้ดำเนินการผสมมิกส์ที่โรงงานเพื่อใช้ในการออกดำเนินการซ่อมแซมในวันต่อไป ในวันที่ 9 กรกฏาคม 2561ดำเนินการปูมิกส์ซ่อมแซม บริเวณถนนป่ามะพร้าว (สาย1) ที่ชำรุดเป็นหลุมบ่อ                         

 ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2561 ได้ซ่อมแซมถนนทางเข้าบึงพระรามที่ชำรุดเป็นหลุมบ่อโดยการลงหินคลุก พร้อมบดอัดแน่น และ

 ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2561 ได้ปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายสถานีรถไฟอยุธยา-วัดป่าโค โดยการลงหินคลุถกพร้อมบดอัดแน่นที่การประปาเทศบาลฯขุดซ่อมท่อเมนประปา  บริเวณหน้าร้านหมอเส็ง

ในวันที่ 12 กรกฏาคม 2561 ปรับปรุงซ่อมแซมถนน ทางเข้าชุมชนท่าน้ำวัดประดู่ โดยการลงหินคลุกพร้อมบดอัดแน่น ที่การประปาเทศบาลฯขุดซ่อมท่อเมนประปา

 


ย้อนกลับ