การประชุมสภาเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่1 ประจำปี2563 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา


ย้อนกลับ