เก็บสะพานไม้ชั่วคราวขนาดกว้าง 1 เมตรยาว 20 เมตร ที่ชุมชนบ้านแขกย้อนกลับ