ปูมิกซ์ซ่อมแซมถนนในบริเวณ ส.พ.ย. หัวแหลมที่ชำรุดเป็นหลุมบ่อเนื่องจากฝนตกติดต่อกันหลายวันย้อนกลับ