เก็บเต้นท์ขนาด 4/8 จำนวน 1 หลัง ที่วัดใหม่ไชยวิชิตย้อนกลับ