ดำเนิเนการปรับปรุงสะพานคลองท่อ

ดำเนินการซ่อมสะพานคลองท่อเพื่อให้รถสัญจรไปมาได้สะดวกและปลอดภัยย้อนกลับ