กองช่าง ฝ่ายการโยธา งานสาธารณูปโภค

--- ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางเข้าชุมชนคลองทรายที่ชำรุดเป็นหลุมบ่อเหนื่องจากฝนตกติดต่อกันหลายวันโดยการลงหินคลุกพร้อมบดอัดแน่นและราดยาง ---

ขุดลอกทางระบายน้ำเปิด ถนนทางเข้าชุมชนบ้านเกาะ หมู่ที่ 1 เนื่องจากฝนตกติดต่อกันหลายวันเพื่อระบายน้ำฝนออกทางระบายน้ำสาธารณะย้อนกลับ