กองช่าง ฝ่ายการโยธา งานสาธารณูปโภค

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนซอยโรงเรียนอรุณประเสริฐเก่า ข้างโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมถ์ที่ชำรุดเป็นหลุมบ่อ โดยการลงหินคลุกพร้อมบดอัดแน่นและราดยางย้อนกลับ