กองสวนสาธารณะเก็บขนกิ่งไม้ ในบริเวณบึงพระรามย้อนกลับ