นายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้ สมาชิกสภาเทศบาล ผู้อำนวยการกองช่าง ให้กองช่างซ่อมแซมถนนที่เป็นหลุมบ่อ

ว่าที่ร้อยตรีสมทรง สรรพโกศลกุล นายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้ นายดาบตำรวจสุรินทร์ ผดุงเพียร สมาชิกสภาเทศบาลนายณัฐวุฒิ ผดุงเพียร ผู้อำนวยการกองช่าง นายไพฑูรย์ สุทธิบริบาล ให้กองช่างซ่อมแซมถนนที่เป็นหลุมบ่อถนนหลัง หลวงพ่อมงคลบพิตรสายคลองท่อย้อนกลับ