นายกเทศมนตรี มอบหมายให้ รองนายก เลขานุการนายก และปลัดเทศบาลต้อนรับคณะศึกษาดูงานของเทศบาลเมืองมุกดาหาร

ว่าที่ร้อยตรี สมทรง สรรพโกศลกุล นายกเทศมนตรี มอบหมายให้ นายปรีชา ขันธไพรศรี รองนายก นายกฤษณ์ เถี่ยนมิตรภาพ เลขานุการนายก และนายธนรัตน์ จรัสศรี ปลัดเทศบาล ต้อนรับคณะศึกษาดูงานของเทศบาลเมืองมุกดาหารย้อนกลับ